Při nákupu nad 1500,- poštovné po ČR ZDARMA!

Obchodní podmínky

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

 

IČ: 02346974
Telefon: +420 736277864
Email: Dogstarmasaai@gmail.com
Kontaktní adresa: Javorová 6, Chomoutov -, Olomouc, 779 00

 

INFORMACE

 

Ceny prodávaného zboží jsou aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že dodavatel upraví cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že spotřebitel je povinen zaplatit dodavateli takto změněnou cenu.

 

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží spotřebitelem odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku může být až 80% z uhrazené zálohy v závislosti na průběhu objednávky nebo termínu storna. Pokud není cena zboží známa v době uzavření smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení ceny dodavateli sdělit, zda sdělenou cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že spotřebitel nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou dodavatele.

 

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v oddílu PLATBA. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Při bankovním převodu si každá strana hradí náklady své banky.

 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

 

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 

 

ZBOŽÍ ZASÍLÁME POUZE DO ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY.

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu v písemné formě se zbožím.

  

Cena a způsob doručení naleznete v oddílu DODÁNÍ ZBOŽÍ a POŠTOVNÉ.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 200,- Kč.
 

 DODÁNÍ ZBOŽÍ A POŠTOVNÉ

 

 

DORUČOVACÍ ADRESA

CENA POŠTOVNÉHO

ČR

89,- / platba dobírkou 120,- Kč

   

Osobní odběr Olomouc

Zdarma

SK

250,- / platba dobírkou 300,-

 

 

 

  

 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 

Za zboží je možné platit jedním z následujících způsobů:

 

MÍSTO DORUČENÍ UDÁNO V RÁMCI ČR A SK:

- DOBÍRKOU   

- PŘEVOD NA ÚČET č.: 115-1682440277/0100  

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 14-ti dní od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady úměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vady nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží po dobu 24 měsíců, tzn.po tuto dobu může spotřebitel uplatnit reklamaci, výjimkou je spodní prádlo( na to se reklamace neuplatňuje).

Reklamace na vadné zboží se neuplatní, a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

-bezplatné odstranění vady opravou;

-přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu), nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné další odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailem nebo sms zprávou.

 


 

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoli před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovního spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, znečištění či poškození a musí mít večkeré originální etikety od výrobce. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. 

 

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný v oddílu VZOR PRO ODSTOUPENÍ ODSMLOUVY

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Kupující souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznily jakékoli náklady.

 

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Dodavatel a spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2016.

Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

 

 

 BANKOVNÍ ÚDAJE

 

 

Komerční Banka         115-1682440277/0100

 

   
   
   

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro eshop www.dogstarshop.cz od 11.12. 2018